Regulamin i warunki najmu nebulizatora

1. Postanowienia ogólne

 1. Poniżej wskazane warunki stanowią integralną część umowy najmu.
 2. Wypożyczalnia dostępna jest pod adresem internetowym www.sklep.inovpol.pl, prowadzona jest przez Inovpol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503108, o kapitale zakładowym 13500 zł NIP 6351833415, REGON 243518881 („Sklep”).
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Najmu z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Czas najmu nebulizatora

 1. Minimalny czas najmu to 10 dni kalendarzowych.
 2. Najemca przed wydaniem sprzętu zobowiązany jest do zawarcia Umowy Najmu. Po podpisaniu Umowy Najmu i wydaniu sprzętu, wszelkie ryzyko związane ze zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą lub kradzieżą sprzętu przechodzi na Najemcę.

3. Najem sprzętu, opłaty i kaucja

 1. Ceny wszystkich widocznych Usług, w tym najmu na stronie sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.
 2. Za wynajmowany sprzęt Wynajmujący pobiera od Najemcy kaucję zwrotną. Kaucja wpłacana jest przez Najemcę w dniu wydania sprzętu przez Wynajmującego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku oddania przez Najemcę sprzętu który nie uległ całkowitemu zniszczeniu, uszkodzeniu lub nie został utracony, za wyjątkiem zużycia sprzętu będącego wynikiem prawidłowej eksploatacji sprzętu przez Klienta.
 3. Wysokość kaucji za nebulizator wynosi 2000zł. Kaucja zabezpiecza zwrot sprzętu oraz naprawę ewentualnych uszkodzeń sprzętu.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Wypożyczenia.
 5. Okres najmu może zostać przedłużony przez Najemcę wyłącznie za zgodą Wynajmującego, poprzez zgłoszenie Wynajmującemu informacji telefonicznej pod numerem tel. 531 556 685 lub poprzez e-mail sklep.inovpol.pl w terminie nie krótszym niż 48h przed końcem okresu najmu. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie uiścić opłatę za przedłużony okres najmu sprzętu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu najmu.
 6. W przypadku samoistnego przedłużenia okresu najmu przez Najemcę bez uprzedniego powiadomienia i zgody Wynajmującego, Wynajmujący obciąży Najemcę karą finansową za każdą dobę opóźnienia oddania sprzętu. Kara będzie stanowić wynagrodzenie liczone w wysokości opłaty jak za pierwszą dobę okresu najmu pomnożone przez ilość dni zwłoki. Wysokość kary zostanie potrącona z kaucji pobranej od Najemcy za wynajęty sprzęt.
 7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu lub jego kradzież. W przypadku zaginięcia sprzętu, kradzieży lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować Wynajmującego.
 8. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 9. W przypadku rezygnacji z najmu sprzętu, po dokonaniu płatności przez Najemcę, niezwłocznie przed planowanym okresem Najmu, zwracana jest kwota opłacona przez Najemcę na konto wskazane przez Najemcę.
 10. Cena najmu wraz z wysokością kaucji podana jest zawsze w opisie sprzętu.
 11. Wynajęty sprzęt, jeśli nie ustalono inaczej, jest wydawany Najemcy i przez niego niezwłocznie zwracany po upływie terminu najmu. Najemca jest zobowiązany odesłać sprzęt na adres magazynu: ul. Trakt Brzeski 46, 05-077 Warszawa Wesoła

4. Awarie i uszkodzenia

 1. Wynajęty sprzęt powinien być używany przez Najemcę zgodnie z instrukcją dotyczącą eksploatacji.
 2. Za „awarię” sprzętu uznaje się usterkę powstałą w trakcie eksploatacji sprzętu zgodnie z instrukcją użytkowania, natomiast „uszkodzenie” to usterka powstała w wyniku nieprawidłowej, niezgodnej z instrukcją eksploatacji sprzętu lub celowych działań Najemcy. Za „uszkodzenie” będzie również uznawane całkowite zniszczenie sprzętu przez Najemcę, uniemożliwiające jego dalsze użytkowanie.
 3. W przypadku uszkodzenia sprzętu przez Najemcę, jest on zobowiązany niezwłocznie do zwrotu kosztów naprawy w terminie i w sposób wskazany przez Wynajmującego. Klient ponosi również pełną odpowiedzialność finansową za utratę lub kradzież sprzętu.
 4. W przypadku zniszczenia, bądź utraty przedmiotu (w tym kradzieży) lub jego części w okresie najmu sprzętu, Najemca zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Wynajmującego z tego tytułu szkody poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania.