Program Konik KLUB

Odkryj korzyści płynące z uczestnictwa w programie lojalnościowym Konik KLUB

To program stworzony specjalnie dla klientów sklepu NaszKonik.pl

Rosnące stałe rabaty na dowolne zakupy w naszym sklepie internetowym nawet do 15%

1%

1 000 zł

1,5%

2 000 zł

2%

3 000 zł

2,5%

4 000 zł

3%

5 000 zł

3,5%

6 000 zł

4%

7 000 zł

4,5%

8 000 zł

5%

9 000 zł

5,5%

10 000 zł

6%

11 000 zł

7%

12 000 zł

8%

13 000 zł

9%

14 000 zł

10%

15 000 zł

11%

16 000 zł

12%

17 000 zł

13%

18 000 zł

14%

19 000 zł

15%

20 000 zł

Aby przystąpić do klubu wystarczy zarejestrować się w naszym sklepie internetowym i potwierdzić chęć uczestnictwa w Konik KLUB

Uczestnictwo w Konik KLUB to cały pakiet korzyści:

  • Rosnące stałe rabaty na dowolne zakupu w naszym sklepie internetowym nawet do 15%
  • Uczestnictwo w specjalnych akcjach promocyjnych
  • Informacje o obecnych wysokościach dostępnych rabatów
  • Pierwszeństwo w zakupach wyprzedażowych
  • Historia zakupów i przyznawanych rabatów w jednym miejscu

Dołącz do Konik KLUB już dziś i korzystaj z wielu profitów

Program lojalnościowy Konik Klub, obowiązujący od dnia 14.12.2023 roku

ostatnia aktualizacja regulaminu 2024-03-06

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki programu lojalnościowego zwanego dalej „Programem” dedykowanego dla marek sprzedawanych w sklepie internetowym NaszKonik.pl.

1.2. Program będzie realizowany pod nazwą “Konik KLUB”.

1.3. Organizatorem Programu firmy Inovpol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fiołków 15/3, 05-077 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000503108, posiadającą numer NIP: 6351833415, numer REGON: 243518881, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500,00 zwaną dalej „Organizatorem”.

1.4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2023 roku na czas nieokreślony.

1.5. Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Program skierowany jest do osób, dokonujących zakupów produktów w sklepie internetowym pod adresami: NaszKonik.pl.

1.7. Celem Programu jest przyznawanie świadczeń Uczestnikom Programu wskazanych w niniejszym Regulaminie.

1.8. Udział w Programie jest nieodpłatny i dobrowolny.

1.9. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno aktywne Konto Uczestnika. Wszelkie zawiadomienia kierowane do Organizatora, o których mowa w niniejszym Regulaminie, mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez Uczestnika.

1.10. Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego bądź czasowego wyłączania obowiązywania Programu lub jego niektórych elementów.

1.11. Z programu wykluczone są osoby współpracujące ze spółką Inovpol w ramach indywidualnych ustaleń m.in. indywidualne rabaty B2B

2. DEFINICJE

W Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

2.1. „Formularz” oznacza wniosek o przyjęcie do Programu, wypełniany przez Uczestnika zgodnie z zasadami Regulaminu, w formie elektronicznej, za pośrednictwem odpowiedniej odpowiedniego Sklepu Internetowego;

2.2. „Konto Uczestnika” oznacza konto utworzone dla Uczestnika, na podstawie danych podanych w Formularzu, zgodnie z Regulaminem.

2.3. „Nagroda” oznacza nagrodę w formie rabatu lub w innych materiałach wydanych przez Organizatora, po spełnieniu określonych w nich warunków;

2.4. „Sklep Internetowy” oznacza odpowiednio sklep internetowy firmy Inovpol dostępny pod adresami internetowymi: naszkonik.pl; sklep.inovpol.pl.

2.5. „Uczestnik” oznacza osobę fizyczną, która została zarejestrowana w Programie na podstawie wypełnionego zgodnie z Regulaminem Formularza;

2.6. „Towary” oznaczają takie produkty, których nabycie skutkuje naliczeniem Punktów rabatowych zgodnie z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia wybranych przez siebie produktów z naliczania od ich zakupu Punktów rabatowych na Koncie Uczestnika.

2.7. „Usługi” oznaczają takie usługi, których nabycie skutkuje naliczeniem Punktów rabatowych zgodnie z Regulaminem, tj. wynajem nebulizatora do inhalacji koni.

3. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

3.1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego:

3.1.1. Aby przystąpić do Programu za pośrednictwem danego Sklepu Internetowego należy zarejestrować konto klienta w danym Sklepie Internetowym, zalogować się na konto klienta w Sklepie Internetowym, a następnie w zakładce: „Program Lojalnościowy” wypełnić Formularz przystąpienia do Programu.

3.1.3. Każdemu Uczestnikowi przypisane jest jedno konto w Programie na podstawie adresu e-mail podanego przez Uczestnika.

3.2. Pozostałe warunki przystąpienia do Programu.

3.2.1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto i nie może udostępniać Konta innym osobom ani korzystać z Kont należących do innych osób.

3.2.2. Uczestnik przystępując ponownie do Programu, podając nowy adres e-mail (inny niż podany uprzednio przy przystępowaniu do Programu) będzie traktowany jako osobny Uczestnik, z osobnym kontem w Programie. Organizator nie będzie dokonywał transferów Punktów rabatowych między kontami.

3.2.3. Użytkownik przystępując do korzystania z Programu za pośrednictwem Sklepu Internetowego, poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek, tzw. „checkbox”, akceptuje niniejszy Regulamin oraz fakultatywnie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (w tym materiałów marketingowych i reklamowych).

3.3.4. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić rubrykę z danymi, podając swoje dane osobowe w sposób pełny i zgodny z prawdą.

4. PROGRAM

4.1. Uczestnictwo w Programie wiąże się z prawem do otrzymywania przez Uczestnika informacji o promocjach dostępnych w Sklepie Internetowym oraz do brania udziału w specjalnych akcjach handlowych lub promocjach przeznaczonych wyłącznie dla Uczestników Programu.

4.2. Ogólnodostępny lub indywidualny charakter promocji zależy wyłącznie od decyzji Organizatora.

4.3. Informacje handlowe i marketingowe mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail lub numer telefonu Uczestnika (w przypadku wyrażenia w tym zakresie odpowiedniej zgody przez Uczestnika).

4.4. Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną (mailową i/lub SMS).

4.5. W celu zablokowania informacji handlowych i marketingowych, należy zalogować się do konta użytkownika na stronie internetowej, w zakładce konto użytkownika należy odznaczyć pkt. 3 oraz 4 dotyczący komunikacji marketingowej, zatwierdzając dane przyciskiem “ZAPISZ”.

4.6. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych nie powoduje utraty statusu Uczestnika Programu, a Uczestnikowi przysługują pozostałe przywileje Programu poza przywilejami informacyjnymi określonymi w pkt 4.1 powyżej.

6. PUNKTY RABATOWE

6.1. Organizator przyznaje Uczestnikowi za dokonanie zakupów w danym Sklepie Internetowym, za które naliczone zostały Punkty, Nagrody w postaci rabatu wartościowego.

6.2. Punkty mogą być wykorzystane w zakupach w Sklepie Internetowym.

6.3. Organizator przed zrealizowaniem transakcji może żądać potwierdzenia tożsamości Uczestnika.

6.4. Wysokość rabatu wartościowego za daną transakcję wyliczana jest w zależności od progów łącznych wartości zakupów jaką w danej chwili posiada Klient zgodnie z tabelą Rabat Wartościowy.

6.5. W momencie rejestracji do Programu Uczestnikowi automatycznie jest przypisywana podstawowa ranga uczestnika i przyznawane są punkty rabatowe na zakupy w sklepie internetowych ważne 24 miesiące.

6.6. Podczas składania zamówienia przez Uczestnika Programu Punkty rabatowe są naliczane automatycznie odpowiadająca kwocie rabatu wartościowego, a wartość do zapłaty za wybrane Towary lub Usługi zostaje jednocześnie obniżona o tę kwotę.

6.7. Wysokość wykorzystanego rabatu wartościowego nie może przekroczyć:

a) w przypadku Towarów 15% wartości każdego Towaru na danym paragonie

6.8. Jeżeli rabat wartościowy jest wykorzystywany do transakcji, w której Uczestnik kupuje kilka Towarów lub Usług, jest on proporcjonalnie dzielony pomiędzy produkty i odpowiednio obniżana jest cena każdego z nich.

6.9. W przypadkach prowadzenia akcji promocyjnych dla Uczestników sposób wyliczania rabatu wartościowego może ulec zmianie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni.

6.10. Dodatkowo mogą być przyznawane nagrody dla Uczestników w ramach akcji promocyjnych Organizatora. O zasadach ich przyznawania Uczestnicy zostaną powiadomieni.

6.11. Rabat wartościowy nie podlega wymianie na gotówkę.

6.12. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania informacji o przysługujących mu przywilejach, kwocie uzbieranego rabatu wartościowego.

6.13. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia wybranych przez siebie Towarów lub Usług z naliczania od ich zakupu rabatu wartościowego na konto Uczestnika jak i wykorzystania rabatu wartościowego na zakup tych Towarów lub Usług. W przypadku Towaru lub Usługi wykluczonego przez Organizatora, Uczestnik nie może nabywając go skorzystać z zebranego przez siebie rabatu wartościowego.

6.14. Sprzedawca w Placówce Organizatora w sytuacji przeprowadzania transakcji, w której Uczestnik korzysta ze zgromadzonego na swoim koncie rabatu wartościowego może zażądać potwierdzenia tożsamości Uczestnika.

6.15. Zgromadzony rabat wartościowy podlega wykorzystaniu przy dokonywaniu zakupów Towarów lub Usług w cenach regularnych, jak i wyprzedażowych. Wykorzystania rabatu wartościowego nie można łączyć z innymi promocjami czy akcjami rabatowymi.

6.16. Poniżej przedstawiono wartość progów rabatowych (wartość zamówień w sklepie naszkonik.pl) oraz wysokość rabatu (procentowy rabat przy kolejnych zamówieniach w sklepie naszkonik.pl) będących benefitem uczestnictwa w programie Konik KLUB

1%

1 000 zł

1,5%

2 000 zł

2%

3 000 zł

2,5%

4 000 zł

3%

5 000 zł

3,5%

6 000 zł

4%

7 000 zł

4,5%

8 000 zł

5%

9 000 zł

5,5%

10 000 zł

6%

11 000 zł

7%

12 000 zł

8%

13 000 zł

9%

14 000 zł

10%

15 000 zł

11%

16 000 zł

12%

17 000 zł

13%

18 000 zł

14%

19 000 zł

15%

20 000 zł

7. UTRATA STATUSU UCZESTNIKA PROGRAMU

7.1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie, poprzez przesłanie pisemnego lub mailowego oświadczenia do Organizatora, w tym poprzez zakładkę „Kontakt” na stronie internetowej. Oświadczenie o którym mowa wcześniej powinno zostać wysłane na adres email: sklep@naszkonik.pl

7.2. W razie otrzymania oświadczenia Uczestnika o rezygnacji z udziału w Programie Organizator jest uprawniony i zobowiązany do zamknięcia Konta Uczestnika oraz do unieważnienia wszystkich Punktów rabatowych zgromadzonych na Koncie Uczestnika.

7.3. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie za powiadomieniem, jeżeli Uczestnik podał w Formularzu nieprawdziwe dane.

7.4. Jeżeli Uczestnik nie dokona żadnego zakupu, z którym związany byłby zapis Punktów rabatowych na Karcie Klienta, przez okres dłuższy niż 1 rok Konto Uczestnika zostanie dezaktywowane.

8. DANE OSOBOWE

8.1 Uczestnictwo w Programie Konik KLUB jest związane z przetwarzaniem przez Inovpol danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu danych związanych z zakupami i zamówieniami, w tym: kupionych produktów, ilości artykułów, ceny, miejsca, czasu i daty zakupu.

8.2 Administratorem danych osobowych uczestnika i przekazanych podczas rejestracji do Programu Konik KLUB jest Inovpol sp. z o.o. z siedzibą ul. Fiołków 15/3, 05-077 Warszawa, NIP: 635 183 34 15 Regon: 243518881, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503108, o kapitale zakładowym 13500 zł opłaconym w całości.

8.3 W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres korespondencyjny IOD: ul. Fiołków 15/3, 05-077 Warszawa, e-mail: rodo@inovpol.pl

8.4 Dane o którym mowa powyżej oraz wszelkie pozostałe dane dotyczące korzystania z konta online uczestnika programu są przetwarzane w celu organizacji i realizacji Programu Inovpol.

8.5 Organizator programu, Inovpol może, po uzyskaniu odpowiednich zgód od uczestnika programu, przesyłać drogą elektroniczną (m.in w formie Newslettera, e- mail, SMS lub MMS) informacje handlowe dotyczące produktów, usług i aktualnych ofert spółki Inovpol. Dodatkowo Inovpol może przetwarzać dane w niezbędnym do profilowania celu tj. do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych dla stworzenia i dostarczania spersonalizowanej oferty marketingowej. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania danych można również znaleźć na stronie internetowej pod adresem: naszkonik.pl. Zgody można cofnąć w dowolnym momencie, wysyłając krótką wiadomość na adres poczty elektronicznej: rodo@inovpol.pl.

8.6 Podanie danych osobowych, zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Programu Inovpol są dobrowolne i nie są związane z żadnymi dodatkowymi kosztami dla uczestnika Programu, ale są niezbędne do uczestnictwa w Programie Inovpol.

9. ZMIANY, ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

9.1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu ze skutkiem na przyszłość.

9.2. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizator każdorazowo zawiadomi Uczestników o zmianach wprowadzanych do Regulaminu poprzez umieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu Programu na stronie internetowej oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji.

9.3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu wszystkie Karty Klienta Konik KLUB tracą ważność w terminie ustalonym przez Organizatora.

9.4. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu na stronie internetowej pod adresami: naszkonik.pl; sklep.inovpol.pl.
10.2. Zawiadomienia do Organizatora mogą być przesyłane w następujący sposób: pocztą na adres Organizatora z dopiskiem „program lojalnościowy” lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@naszkonik.pl

Dodaj tu swój tekst nagłówka