Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisów Inovpol

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od użytkowników nie będącymi osobami prawnymi przez serwisy internetowe prowadzone przez Inovpol Sp. z o.o. Dane osobowe przekazywane nam przez użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny wymogami przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe użytkowników przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie osoby upoważnione przez Administratora i zobowiązane do zachowania poufności. Dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest między innymi bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji – SSL Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest: Inovpol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (05-077), ul. Fiołków 15/3 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000503108. Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się na adres e-mail: rodo@inovpol.pl, lub pisemnie na wyżej podany adres Administratora z dopiskiem “dane osobowe”.

Z założenia wszelkie działania Inovpol sp. z o.o. kierowane są do osób pełnoletnich, mogących podejmować decyzje. Jeśli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej zdobędą informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny w serwisach administrowanych przez Inovpol Sp. z o.o. prosimy o kontakt w celu usunięcia tych danych z bazy, bądź wycofania zgody.

Przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzegamy następujących zasad:

 1. zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych,
 2. ograniczenia celu przetwarzania danych – dane są zbierane przez Administratora w sposób zgodny z celem ich przetwarzania,
 3. minimalizacji ilości przetwarzanych danych – Administrator przetwarza taką ilość danych, która jest adekwatna, stosowna oraz ograniczona do tego co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 4. prawidłowości przetwarzanych danych – Administrator przetwarza tylko dane prawidłowe i w razie potrzeby uaktualnianie i podejmuje wszelkie rozsądne działania aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane,
 5. ograniczenia czasookresu i celów, dla których dane mogą być przechowywane – Administrator przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane. Administrator może przechowywać dane przez okres dłuższy, o ile będą one przechowywane do celów statystycznych,
 6. zapewnienia przetwarzania danych w sposób integralny i poufny – Administrator przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę – za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych – przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 7. rozliczalności – Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich wymienionych wyżej zasad i jest w stanie wykazać ich przestrzeganie.
 8. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych może być odpowiednio:
  1. udzielona zgoda, w przypadku udzielania zgody w celu podanym przez Administratora (np. założenie i prowadzenie konta użytkownika w serwisach Administratora, przekazywanie za pośrednictwem tego konta użytkownika informacji i komunikatów związanych z Pani/Pana udziałem w organizowanych przez Administratora konferencjach, seminariach szkoleniach oraz wydanych certyfikatach w związku z udziałem w w/w wydarzeniach, celach marketingowych, podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych (profilowanie), przesyłanie Newslettera),
  2. konieczność przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy, lub obowiązku prawnego lub też zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (np. w celu zawarcia i wykonywania umowy, marketingu bezpośredniego, ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową i świadczonymi usługami, wykonania obowiązków prawnych w tym wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.
 9. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązków ewidencyjnych oraz rachunkowych i podatkowych. Tam gdzie przetwarzane są dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu jeśli Klient zgłosi sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w oparciu o zgodę Klienta, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 10. Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, oraz w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa: żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub żądania ograniczenia przetwarzania. Nadto Użytkownik ma prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez Administratora.
 11. Dane osobowe użytkownika mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Administratora. Dane będą przekazywane wyłącznie: osobom upoważnionym oraz pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym będzie zlecone to zadanie między innymi dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi pomocnicze podczas organizowanych konferencji/szkoleń/seminarium takie jak: usługi hotelarskie, transportowe, itp,; innym odbiorcom danych np. kurierom, lub partnerom to jest podmiotom trzecim współpracującym z nami i/lub działającym za pośrednictwem naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych. Udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają wyżej wskazanym podmiotom świadczenie przez nich usług. Dane użytkownika mogę być też udostępnione osobom trzecim w celach marketingowych jeśli wyrazi zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych.
 12. Działania użytkownika skutkujące utratą przez Administratora prawa do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umowy/świadczenia usług mogą uniemożliwić realizację umowy/świadczenie usług,
 13. Podczas odwiedzin użytkownika na stronach internetowych Administratora zbierane są w sposób zautomatyzowany dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą zostać użyte do analizy zachowań użytkowników strony internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych. W każdym wypadku przed dokonaniem profilowania na podstawie którego podejmowane będą decyzje:
  1. wywołujące wobec użytkownika skutki prawne,
  2. wpływające na niego w podobny istotny sposób użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na powyższe. Przedmiotowa zgoda może zostać w każdym czasie wycofana. W każdym przypadku użytkownik ma możliwość wyrazić sprzeciw wobec profilowania po to by nie być nim objęty.
 14. Użytkownik który przekazał nam swoje dane osobowe ma prawo dostępu do tych danych oraz prawo:
  1. żądania ich sprostowania – gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne),
  2. żądania ich usunięcia – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane, użytkownik cofnął swoją zgodę na przetwarzanie danych, użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług elektronicznych oferowanych dziecku,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania – gdy dane są nieprawidłowe – użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem ale użytkownik nie będzie chciał aby zostały usunięte, dane nie będą nam już potrzebne ale mogą być potrzebne użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu),
  4. do przenoszenia danych osobowych – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika lub umowy, oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny,
  5. niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 15. Jeśli użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie danych może ją w każdej chwili wycofać.
 16. Użytkownik ma prawo wykonywać w stosunku do danych osobowych powyższe uprawnienia zakresie w jakim, nie stoją one w sprzeczności z wykonywaniem przez Administratora oraz uprawnione organy obowiązków nałożonych przepisami prawa.
 17. W wypadku wyrażenia chęci, przez użytkownika którego dane dotyczą, otrzymania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych lub otrzymania kopii tych danych prosimy o kontakt na adres e- mail: rodo@medforum.pl lub numer telefonu 606 108 147.
 18. Serwisy WWW Inovpol używają plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki komputera. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytywanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzanych witryn. Zbierane informacje dotyczą: adresu IP, typu przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.
 19. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych serwisów, aby usprawnić jego funkcjonowanie, zapewniając efektywną nawigację. Monitorowania informacji dokonujemy korzystając między innymi z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Pozyskiwane dane osobowe

Dane osobowe zbierane są przez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone w serwisach internetowych Administratora oraz podczas organizowanych samodzielnie lub wespół z Partnerami konferencji/ seminariów/szkoleń i innych wydarzeń, obejmujące między innymi takie informacje jak: imię i nazwisko, adres e – mail, telefon kontaktowy, data urodzenia, numer prawa do wykonywania zawodu.

Podanie przez użytkownika danych osobowych określonych we wszelkiego rodzaju formularzach jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy/świadczenia usługi. Jeśli z jakiegoś powodu użytkownik nie poda tych danych osobowych niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy/świadczyć usługi. Podanie danych osobowych w celu założenia konta Użytkownika i dalszego świadczenia usług z tym związanych umożliwia jego założenie i administrowanie oraz otrzymywanie komunikatów i informacji dotyczących konferencji/seminarium/szkolenia lub innego wydarzenia w którym użytkownik bierze udział oraz dostarczenie mu odpowiedniego certyfikatu lub zaświadczenia. Nadto założenie konta użytkownika jest niezbędne w celu świadczenia usług dedykowanych dla posiadaczy konta wskazanych w Regulaminach poszczególnych serwisów. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów podatkowych czy ewidencyjnych. W pozostałym zakresie podanie przez użytkownika danych jest dobrowolne.

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Administratora. Dane będą przekazywane wyłącznie: osobom upoważnionym oraz pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym będzie zlecone to zadanie między innymi dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi pomocnicze podczas organizowanych. konferencji/szkolenia/seminarium takie jak: usługi hotelarskie, transportowe, itp,; innym odbiorcom danych np. kurierom, lub partnerom to jest podmiotom trzecim współpracującym z nami i/lub działającym za pośrednictwem naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych. Udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają wyżej wskazanym podmiotom świadczenie przez nich usług. Pani/Pana dane mogę być też udostępnione osobom trzecim w celach marketingowych jeśli wyrazisz zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).

W przypadku gdy Administrator podejmie decyzję o przekazaniu danych poza EOG przekazanie nastąpi wyłącznie w zakresie w jakim pozwalać na to będą przepisy prawa.

Wykorzystanie zgromadzonych danych

Administrator przetwarza zebrane dane osobowe w następujących celach:

 1. założenia i prowadzenia konta użytkownika,
 2. zapewnienie obsługi konta użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych,
 3. udostępnienia usługi e- mail Newsletter,
 4. przekazywania komunikatów i informacji dotyczących konferencji/seminarium/szkolenia lub innego wydarzenia w którym użytkownik bierze udział oraz dostarczenie mu odpowiedniego certyfikatu lub zaświadczenia,
 5. zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 6. dla celów marketingowych, w tym profilowania w celach marketingowych i analitycznych,
 7. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną,
 8. obsługi próśb, żądań i wniosków, kontaktowania się z użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczonymi przez nas usługami,
 9. wypełnienia obowiązku prawnego jaki nakładają na nas przepisy podatkowe i rachunkowe oraz
 10. ewentualnie windykacji należności,
 11. prowadzenia analiz statystycznych,
 12. obsługi wniosków, zapytań itp. przekazywanych w sytuacji gdy nie są one związane wprost z wykonaniem zawartej z nami umowy ,
 13. marketingu bezpośredniego,
 14. kontaktowanie się z użytkownikami, w tym w celach świadczonych przez nas usług, obsługą transakcji, dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji w tym telefon i e- mail,
 15. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych użytkowników obejmujące m.inn. oglądane strony internetowe itp.
 16. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio oglądanymi treściami,
 17. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowania przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
 18. zapewnienie rozliczalności.

POLITYKA COOKIES i PODOBNE TECHNOLOGIE

My i nasi partnerzy używamy plików cookies i podobnych technologii, takich jak Local Storage Objects (LSO) w celu personalizacji i poprawy jakości obsługi podczas korzystania z naszych serwisów www i aplikacji mobilnych oraz w celu dostarczenia użytkownikom stosownych reklam internetowych. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zawierające unikalny identyfikator, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu urządzenie mobilne może być rozpoznawane podczas korzystania z konkretnej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Mogą być one używane tylko przez czas trwania wizyty na stronie lub mogą być wykorzystane do mierzenia interakcji użytkownika z usługami i treściami w pewnym przedziale czasu.

Pliki cookies pomagają w zapewnieniu ważnych funkcji i funkcjonalności naszych serwisów oraz w celu poprawy jakości korzystania z nich.

Pliki cookies nie zawierają danych pozwaląjących na ustalenie czyjejkolwiek tożsamości. W naszych serwisach wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 1. “niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisów,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
 3. “statystyczne” – umożliwiające zbieranie informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisów przy użyciu narzędzi typu Google Analytics,
 4. “funkcjonalne” – umożliwiające “zapamiętywanie” wybranych przez użytkownika ustawień,
 5. “społecznościowe” – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych,
 6. “reklamowe” – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Zmiana może polegać na nie zapisywaniu plików cookies na urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może również po każdej wizycie na serwisach grupy Inovpol usuwać pliki ze swojego urządzenia.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej. Proszę pamiętać jednak, że ograniczenie w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z serwisów Administratora.

Poza powyższym, dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości.

LSO to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej „RODO” informuję, iż:

INFORMACJA O PRAWIE SPRZECIWU

Jeśli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego ma Pani/Pan prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Inovpol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (05-077) ul. Fiołków 15/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000503108.
Z Administratorem można się skontaktować poprzez e – mail: biuro@inovpol.pl,
telefonicznie pod numerem: 606 108 147 lub pisemnie na adres siedziby podany wyżej.
1) Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
a) założenia i administrowania konta użytkownika na stronie sklep.inovpol.pl oraz naszkonik.pl. Przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
b) marketingowym to jest przesyłania na podany adres e- mail lub numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. Nr 144 poz. 1204) wysyłanych w imieniu własnym lub na zlecenie partnerów biznesowych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
c) podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w celu określenia preferencji lub potrzeb zakresie produktów i usług i dostarczania mi odpowiedniej komunikacji internetowej w postaci reklam internetowych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
d) świadczenia usług przewidzianych dla użytkowników kont zgodnie z Regulaminem, którego akceptacja równoznaczna jest z zawarciem umowy o świadczenie tychże usług. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO).
e) ewentualnie w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora. Przetwarzanie odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług i produktów (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO).
2) W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, aby prawidłowo wykonywać usługi. Dane będą przekazywane wyłącznie: osobom upoważnionym oraz pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym będzie zlecone to zadanie między innymi dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi personalizacji, innym odbiorcom danych np. kurierom, lub Partnerom (podmiotom trzecim działającym za pośrednictwem naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych – lista Partnerów zamieszczona jest w Polityce Prywatności). przy czym udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają wyżej wskazanym podmiotom świadczenie ich usług.
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Gdyby natomiast taki transfer Pani/Pana danych osobowych miał się odbyć – co może się zdarzyć między innymi w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – Administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej legalizuje transfer i zapewni odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. Zostanie Pani/Pan poinformowana/y o takim transferze.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu posiadania udzielonej zgody lub gdy będzie to miało zastosowanie, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych zgodnie z przepisami prawa. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji tj. zostaną przetworzone w taki sposób aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.
5) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzyma Pani/Pan swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przekazać na adres: Inovpol sp. z o.o., 05-077 Warszawa, ul. Fiołków 15/3, na e-mail biuro@inovpol.pl.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do świadczenia usług objętych umową lub udzieloną zgodą – bez ich podania nie jest możliwe świadczenie usług. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.