W trosce o zdrowie i kondycję koni

Kim jesteśmy?

O NAS
 • 2014 Rozpoczęcie działalności firmy Inovpol w 2014 było ściśle związane z wprowadzeniem do Polski Flexineb® – pierwszego profesjonalnego urządzenia do nebulizacji koni.
 • 2016 Kolejne lata działalności poświęciliśmy na edukację i poszerzanie wiedzy na temat profilaktyki i leczenia koni z różnymi schorzeniami dolnych i górnych dróg oddechowych.
  W 2016 roku wprowadziliśmy pierwszą polską certyfikowaną parownicę do siana Inovpar®.
 • 2019 W 2019 roku został uruchomiony sklep internetowy Inovpol, w którym znalazły się oferowane przez nas nebulizatory dla koni, części zamienne oraz parownica do siana Inovpar®.
 • 2023 Pod koniec 2023 roku uruchomiony został nowy sklep internetowy NaszKonik.pl Ofertę sklepu poszerzyliśmy o produkt do inhalacji i nebulizacji, suplementy i zioła dla koni oraz produkty do pielęgnacji.
 • Dzisiaj W roku 2024, sklep NaszKonik.pl z dumą prezentuje polską premierę profesjonalnej parownicy do siana NUVEQ®. Nasza obecność na targach branżowych zarówno w kraju, jak i za granicą, umożliwia nam intensywną pracę nad poszerzeniem oferty, która obejmuje produkty dedykowane koniom, ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzonych rozwiązań mających pozytywny wpływ na ich zdrowie i kondycję.

Dlaczego my?

 • 10 letnie doświadczenie w leczeniu i profilaktyce chorób oddechowych
 • Wyłączny dystrybutor Flexineb® i NUVEQ® w Polsce
 • Producent pierwszej polskiej certyfikowanej parownicy do siana Inovpar®
 • W jednym miejscu NaszKonik.pl produkty, które pomogą Wam zadbać o zdrowie i kondycję Waszych koni
 • Indywidualny serwis i doradztwo
 • Jesteśmy polską firmą, która stawia na rozwój
 • Pomoc charytatywną zwierzakom wpisaliśmy w naszą codzienność
 • Jesteśmy EKO bo wiemy, że „Czysta Ziemia w Naszych Rękach!”

Dla kogo oferta?

 • Zarówno dla koni rekreacyjnych jak i koni sportowych
 • Zarówno dla koni zmagających się z problemami układu oddechowego jaki i dla koni zdrowych
 • Zarówno na poprawę zdrowia, odporności jak i lepsze wyniki w sporcie

Jeśli jesteś zainteresowany WSPÓŁPRACĄ Z NAMI          czytaj więcej

Nasze wartości

Pa­trzy­my w przy­szłość za­cho­wu­jąc wy­so­ką efek­tyw­ność i stan­dar­dy pra­cy. Ino­vpol (NaszKonik.pl) jest pol­ską no­wo­cze­sną fir­mą nie­ustan­nie po­szu­ku­ją­cą in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań w ob­sza­rach: far­ma­cji, me­dy­cy­ny i we­te­ry­na­rii. Pro­po­no­wa­ne przez nas roz­wią­za­nia do­star­cza­my w opar­ciu o obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy i nor­my na ryn­ku eu­ro­pej­skim, przez co od­po­wia­da­ją one naj­now­szym stan­dar­dom bez­pie­czeń­stwa i speł­nia­ją wy­so­kie wy­ma­ga­nia  ja­ko­ści. Szyb­ka re­ak­cja na po­stęp, sze­ro­kie do­świad­cze­nie i sta­łe podno­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji, współ­pra­ca mię­dzy­na­ro­do­wa to pod­sta­wo­we atu­ty fir­my.

Nasza społeczność

Od samego początku działalności budujemy zaufanie docierając z naszą ofertą do różnych grup odbiorców. Społeczność zaiteresowaną naszymi rozwiązaniami stale się powiększa, są to zarówno lekarze weterynarii, właściciele koni sportowych i użytkowych oraz fundacje, schroniska i stadniny koni. Jesteśmy w stałym kontakcie z ekspertami i opinion liderami środowaska tak aby w sposób ciągły podnosić naszą wiedzę i kompetencję. Stały kontakt z miłośnikami koni jest dla nas najważniejszy.

Bądźmy w kontakcie! Głęboki Oddech to Nasz Konik!

💗Facebook    💗Instagram   💗Grupa_Flexineb&NUVEQ   💗LinkedIn

"Żadna godzina życia nie została zmarnowana, gdy się ja spedziło w siodle" W.Churchill
Winston Churchill
premier Wielkiej Brytanii